Dese léiwe Butz gouf einfach zu Dirbech aus engem Auto entsuergt.

Den 26. Juni koum hien bei Minimiez. Heen huet sech lo schon super an der Pfleegefamill ageliewt an raibert mat séngen Miezefrenn.

De Ghandi plennert zesummen mam Petz den 24. August a séng nei Famill.:)