Crispy

Den 10. September huet Nadja och nach dës schwarz Kaz vun 4 Wochen opgehol, vu Strossen. Se huet mi langen Pelz. Gouf direkt gudd ugehol vun den aaneren Klengen beim Nadja.

Den Crispy ass reservéiert a huet a senger neier Famill e Spillkolleeg, den Lio