Den 17.März huet Minimiez d‘Kazemama Wanda opgehol. D‘Wanda ass ganz léif a verschmust.den 17. Abrell umSchouss vum Laurence huet beemol dem Wanda säi Bauch sech zesummegedreckt an Fruchtblos ass geplatzt. Hatt huet 6 schéin Babien op Welt bruecht.

Update: Di Kléng an Wanda sinn am Juli an hirt Diheem geplennert.