Den 19.Juli koum ganz vill Neizougang bei d‘Laurence. Eng Mamm mat 7 Klenger . D‘Mamm ass eng ganz léif.

Update: Mama Lucy ass reservéiert.

De Leo an Daisy sinn och reservéiert.

De Zazu an d‘Luna sinn reservéiert.