MALIBU

Den 26 Januar as de Malbu vun der ALPA bei eis komm. Dien ass den 15 August lescht Joer gebuer, gouf an eng Famill vermettelt dei en awer net duerft haalen, an sicht lo rem no engem neien Doheem, wou hien dann zur Rouh kommen daerf.

Update: Den 9 Februar ass de Malibu an seng nei Famill geplënnert